Bán căn hộ nhà xã hội Hòa Khánh 360 triệu

38

ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

a. Người có công với nước theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với nước;

b. Người thu nhập trung bình, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị;

c. Người lao động đang hoạt động tại các doanh nghiệp phí a trong và phí ngoài khu chế xuất;

d. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

e. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

f. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ ;

g. Hộ dân cư, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Đối tượng ưu tiên: Người lao động đang hoạt động tại doanh nghiệp trong các khu chế xuất khắp thành phố.

ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

– Chưa có sở hữu nhà ở và chưa thuê hoặc chưa thuê mua căn hộ xã hội tại các dự án khác, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng;

– Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 10m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát;

– Đối với những trường hợp quy định tại điểm c, d, e, f khoản 1 mục III phải thuộc diện không phải nộp thuế các khoản thu nhập thường xuyên;

– Có đăng ký thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc người tạm trú tại thành phố Đà Nẵng phải có hợp đồng lao động trên 1 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại thành phố Đà Nẵng.


Bán căn hộ nhà ở xã hội Hòa Khánh 360 triệu


Điện thoại: 0334382345 “>